مطالعات دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات دانشکده هنر و معماری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات دانشکده هنر و معماری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۹۰ صفحه می باشد.


طرح مساله

مطالعات دانشکده هنر و معماری : در واقع از جمله اساسی ترین نیازهای کشور ما(بعنوان یک کشور درحال توسعه)تعلیم وتربیت متخصصین و کارشناسان کارآزموده برای برطرف ساختن کمبود های جامعه در کلیه بخش ها می باشد وایجاد موسسات آموزش عالی در رشته های گوناگون ودر مناطق مختلف کشورامروز بعنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می گردد.در حال حاضر گروه وسیعی از جوانان آمادگی لازم برای ورود به بخش تحصیلات عالی را درکشور دارا می باشند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم وجود فضاهای آموزشی وکادر علمی لازم با مشکل مواجه می شوند.از نگاهی دیگر تراکم وانباشت امکانات مختلف علمی ،آموزشی،فرهنگی هنری وغیره درتهران باعث رشد بی قاعده و غیراصولی پایتخت شده وتعادل لازم را از بین می برد،اما شهرستان ها،علیرغم دارا بودن استعدادهای فراوان در زمینه های گوناگون امکان رشد وبلندگی را از دست داده وتوازن لازم جهت رقابت با پایتخت رادر خود نمی یابند.در نتیجه اختلاف آشکاری در سطح مختلف علمی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی در سرتاسر کشور به وجود می آید.

تأسیس مراکز دانشگاهی در شهرستانها وحضور دانشجویان از نقاط مختلف ،بهمراه تخصیص امکانات لازم به ایجاد قطبهای علمی و فرهنگی در آن مناطق انجامیده و موجبات ارتقاء سطح دانش،فرهنگ هنر جامعه رابه نحو آشکاری فرام می سازد.

در واقع از جمله اساسی ترین نیازهای کشور ما(بعنوان یک کشور درحال توسعه)تعلیم وتربیت متخصصین و کارشناسان کارآزموده برای برطرف ساختن کمبود های جامعه در کلیه بخش ها می باشد وایجاد موسسات آموزش عالی در رشته های گوناگون ودر مناطق مختلف کشورامروز بعنوان یکی از مهمترین ضروریات جامعه محسوب می گردد.در حال حاضر گروه وسیعی از جوانان آمادگی لازم برای ورود به بخش تحصیلات عالی را درکشور دارا می باشند اما به دلیل کمبود امکانات و عدم وجود فضاهای آموزشی وکادر علمی لازم با مشکل مواجه می شوند.از نگاهی دیگر تراکم وانباشت امکانات مختلف علمی ،آموزشی،فرهنگی هنری وغیره درتهران باعث رشد بی قاعده و غیراصولی پایتخت شده وتعادل لازم را از بین می برد،اما شهرستان ها،علیرغم دارا بودن استعدادهای فراوان در زمینه های گوناگون امکان رشد وبلندگی را از دست داده وتوازن لازم جهت رقابت با پایتخت رادر خود نمی یابند.در نتیجه اختلاف آشکاری در سطح مختلف علمی،فرهنگی،اجتماعی واقتصادی در سرتاسر کشور به وجود می آید.
تأسیس مراکز دانشگاهی در شهرستانها وحضور دانشجویان از نقاط مختلف ،بهمراه تخصیص امکانات لازم به ایجاد قطبهای علمی و فرهنگی در آن مناطق انجامیده و موجبات ارتقاء سطح دانش،فرهنگ هنر جامعه رابه نحو آشکاری فرام می سازد.

مطالعات دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ص

عنوان کامل : مطالعات دانشکده هنر و معماری
تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۲۰/۰۰۰ تومان

پیشگفتار ۱
فصل اول : طرح مسأله
۱-۱: طرح مسأله ۴
۱-۲: فرضیات ۴
۱-۳: اهداف پژوهش ۵
۱-۴: فرآیند پژوهش ۵
۱-۵: ماهیت و مقیاس پروژه ۷
۱-۶: تشریح موقعیت فضایی- مکانی ۷
فصل دوم: مطالعات زمینه ای
۲-۱ماهیت هنر و معماری ۱۰
۲-۱-۱: تعریف هنر ۱۰
۲-۱-۲: تعریف معماری ۱۱
۲-۲ درباره آموزش هنر و معماری ۱۳
۲-۲-۱نگاهی به تاریخچه آموزشی هنر و معماری در ایران ۱۳
۲-۲-۲: الگوهای جهانی آموزش هنر و معماری ۱۵
۲-۲-۳ عناصر آموزش هنر و معماری با تاکید بر عنصر محیط و دانشجو ۲۰
۲-۲-۴ انسجام در آموزش معماری- پیوندآموزشی کلاس و آتلیه ۲۳
۲-۲-۵ نظام آموزش آتلیه ای و غیر آتلیه ای ۲۵
۲-۲-۶ هدف اصلی آموزش هنر و معماری-پرورش خلاقیت ۲۶
۲-۳ نقش و ماهیت محیط و آموزش از منظر روانشناختی ۲۷
۲-۳-۱روانشناسی محیطی و نقش آن در طرح ۲۷
۲-۳-۲ ماهیت روانشناسی محیطی ۲۷
۲-۳-۳ ادراک محیطی ۲۷
۲-۳-۴ نیازهای روانی در رابطه با محیط مصنوع ۲۷
۲-۳-۵ پیش بینی تاثیر فضا در رفتار انسان ۳۰
۲-۴ آموزش از دیدگاه مکاتب روانشناختی ترتیبی و جایگاه محیط در آن ۳۱
فصل سوم : بررسی نمونه ها
۳ معرفی و تحلیل مصادیق ۳۴
۳-۱انواع سازمان یابی دانشگاه و مصادیق آن ۳۴
۳-۱-۱سازمان یابی کاملاً متمرکز ۳۴
۳-۱-۲سازمان یابی فضایی نیمه متمرکز ۳۵
۳-۱-۳سازمان یابی کاملاً پراکنده ۳۵
۳-۱-۴سازمان یابی اقماری با مرکزیت واحد ۳۵
۳-۱-۵ سازمان یابی به شکل تقسیم دانشگاهی ۳۵
۳-۱-۶ سازمان یابی به شکل گسترده منطقه ای با مرکزیت واحد ۳۵
۳ بررسی نمونه های داخلی و خارجی ۳۶
۳-۲دانشگاه آکسفورد ۳۶
۳-۳دانشگاه هاروارد ۳۶
۳-۴دانشگاه کلمبیا و شیکاگو ۳۷
۳-۵مدرسه معماری باهاوس(Bauhaus): 42
۳-۶دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بیل ،آمریکا ۴۶
۳-۷دانشکده هنر ومعماری دانشگاه سین سیناتی ۴۸
۳-۸دانشکده هنر ومعماری دانشگاه اوپورتو ۵۱
۳-۹مدرسه معماری بریتانی در فرانسه ۵۵
۳-۱۰مرکز هنرهای زیبای دانشگاه ایالتی اریزونا ۵۷
۳-۱۱تحلیل کالبدی دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران ۵۹
۳-۱۲ تحلیل کالبدی دانشکده معماری شهید بهشتی ۶۲
۳-۱۳بررسی دانشکده معماری علم و صنعت ۶۴
فصل چهارم : مبانی نظری معماری
۴-۱تحقیقی در فضا: کوبیسم ۶۸
۴-۲ تار و پود پرسپکتیو از هم می گسلد ۶۸
۴-۳ فضا – زمان ۶۹
۴-۴ وسایل هنرمندان برای بیان مقاصد خویش ۷۰
۴-۵ سطوح ۷۱
۴-۶ شیوه های هنری نزدیک به معماری ۷۲
۴-۷ گوئرنیکا- شاهکار پیکاسو- و ارتباط با تصور فضایی جدید ۷۷
۴-۸ لارلزئین – پیکاسو – و ارتباط با تصور فضایی جدید ۷۷
۴-۹ استفاده از تصور فضایی جدید در معماری ۷۷
۴-۱۰ترکیب احجام در فضا به شیوه تازه ۷۸
۴-۱۱ گرویپوس و تصورات فضایی او ۷۹
۴-۱۲ رابطه بین لوکوربوزیه، نقاشی مدرن و معماری مدرن ۸۱
۴-۱۳ میس ونده رو و تصورات فضایی او – وحدت شکل – ۸۴
۴-۱۴ نتیجه گیری ۸۸
۴-۱۵ مبانی نظری طرح ۹۲
فصل پنجم : استانداردها، ضوابط و معیارهای طراحی فضا
۵-۱ برنامه ریزی فیزیکی فضای آموزشی ۹۶
۵-۲معیارهای فضایابی و استانداردها ۱۱۲
۵-۳ فضاهای اداری و دفاتر کار هیئت علمی ۱۱۳
۵-۴ برنامه فیزیکی دانشکده ۱۲۲
۵-۵ معرفی و شرح برنامه رشته های آموزشی دانشکده ۱۲۶
۵-۶ معرفی دروس رشته معماری ۱۲۷
فصل ششم : مطالعات اقلیمی وتحلیل سایت
بخش اول : شناخت ۱۳۰
۱٫۱٫معرفی استان تهران و شهرستان کرج ۱۳۰
۲٫۱٫موقعیت جغرافیایی ۱۳۰
۳٫۱٫وجه تسمیه کرج ۱۳۱
۴٫۱ پیشینه تاریخی ۱۳۲
۵٫۱٫مراحل گسترش تاریخی شهرستان ۱۳۲
۶٫۱٫ساختار سیاسی – اقتصادی – جمعیتی ۱۳۳
۷٫۱٫ آموزش ۱۳۵
۸٫۱٫ شبکه آموزشی ۱۳۵
۹٫۱٫دانشگاهها و مراکز مستقر در شهرستان کرج ۱۳۷
۱۰٫۱٫ سواد ۱۳۸
۱۱٫۱٫ موقعیت وتقسیمات اداری – سیاسی شهرستان کرج ۱۳۹
۱۲٫۱٫ نقش بازرگانی وخدمات شهری ۱۴۰
۱۳٫۱٫ نقش توریستی و اقامتگاهی شهر کرج ۱۴۰
بخش دوم :مطالعات کالبدی ۱۴۱
۱٫۲٫شهرکرج :کلیات ۱۴۱
۲٫۲٫بافت موجود و نحوۀ گسترش شهر ۱۴۱
۳٫۲٫بررسی سازمان فضایی و تقسیمات شهر ۱۴۲
۴٫۲٫نتیجه گیری ۱۴۳
بخش سوم : مطالعات اقلیمی ۱۴۳
۱٫۳٫بررسی روند تغییرات آب و هوای کرج و علل آن ۱۴۳
۲٫۳٫بررسی و شناخت اقلیم کرج ۱۴۴
۳٫۳٫درجه حرارت ۱۴۵
۴٫۳٫دما ۱۴۷
۵٫۳٫روزهای یخبندان ۱۴۸
۶٫۳٫رطوبت ۱۴۸
۷٫۳٫جهت وزش بادهای غالب ۱۴۹
۸٫۳٫بادها ۱۵۰
۹٫۳٫میزان بارندگی ۱۵۲
۱۰٫۳٫تعیین مواقع گرم و سرد سال ۱۵۳
۱۱٫۳٫بررسی تابش آفتاب ۱۵۴
۱۲٫۳٫تعیین جهت مناسب استقرار جبهه اصلی ساختمان ۱۵۵
۳-۱۳ سازماندهی پلان ساختمان و اندازه پنجره ۱۵۶
۱۴٫۳٫نتایج مطالعات اقلیمی ۱۵۹
۱۵٫۳٫نتیجه گیری ۱۶۰
بخش چهارم:آنالیز و تحلیل سایت ۱۶۲
۱٫۴ معرفی سایت و علت انتخاب سایت ۱۶۲
۲٫۴ موقعیت سایت مورد نظر در شهرکرج: ۱۶۳
۳٫۴ موقعیت شبکه خیابان ها در محدوده سایت طراحی ۱۶۴
۴٫۴ وسعت و محدوه زمین: ۱۶۵
۵٫۴ بررسی دسترسی های سواره وپیاده: ۱۶۶
۶٫۴ وضع موجودوکاربری ها ۱۶۷
۷٫۴ همجواری های سایت ۱۶۸
۸٫۴دیدومنظر ۱۶۹
فصل هفتم : الگوی طراحی و اجزاء مجموعه
۷-۱ عملکرد خدماتی ۱۷۳
رفاهی ـ خدماتی : ۱۷۳
ـ نمازخانه ۱۷۳
ـ فروشگاه ، پست ، بانک ۱۷۳
– نگهبانی و اتاق کنترل ۱۷۴
– سالن ورزشی ۱۷۴
– سلف سرویس ۱۷۴
ـ سلف اساتید و کارکنان ۱۷۴
ـ سلف دانشجویان ۱۷۴
ـ محل پخت غذا ۱۷۴
ـ ورودی و فضای طبقات ۱۷۵
– تاسیسات ۱۷۵
ـ دفتر فنی ، آتش نشانی ، مخابرات ۱۷۵
۷-۲ عملکردهای آموزشی و خدمات وابسته به آموزش ۱۷۵
آموزشی : ۱۷۵
دانشکده هنر ۱۷۵
ـ کلاس های نظری ۱۷۵
ـ سالن امتحانات ۱۷۵
ـ آتلیه های معماری ۱۷۶
ـ آتلیه های مجسمه سازی ۱۷۶
ـ آتلیه های نقاشی ۱۷۶
– کارگاه ۱۷۶
– کتابخانه ۱۷۶
– سایت کامپیوتر ۱۷۶
– سرویس بهداشتی ۱۷۶
– آرشیو ۱۷۶
– آمفی تئاتر و نمایشگاه ۱۷۶
۷-۳ مراکز اداری و کامپیوتر : ۱۷۷
ـ اتاق اعضاء هیات علمی ۱۷۷
ـ اتاق ریاست و معاونین ۱۷۷
ـ آموزش ۱۷۷
ـ اتاق های اداری ۱۷۷
– سرویس بهداشتی ۱۷۷
فصل هشتم : منابع و مأخذ
فهرست منابع و مآخذ ۱۷۸
پیوست
نقشه ها و ارایه طرح ۱۸۲

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ص

عنوان کامل : مطالعات دانشکده هنر و معماری
تعداد صفحات : ۲۰۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۲۰/۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *