مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۶۰ صفحه می باشد.


۱-۱- مقدمه

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست : پديده بي سرپرستي عمري طولاني و به درازي طول ساليان خلقت دارد . گروهها و جماعات آدمي در دسته هاي كوچك و بزرگ در كوهها ، دشتها ، و جنگلها و در حواشي رودخانه دائماً در معرض آسيب و هجوم كنترل نشده طبيعت اطراف بوده اند . سيل زلزله حملات وحوش و تهاجم گروههاي متخاصم پيوسته بشر را تهديد مي كرد كه حاصل آن شكستن ستونهاي خانه بود و ايجاد بي سرپرستي سالياني پس از آن اگر چه در راستاي رشد تمدن انساني ، تهاجمات و ضايعات طبيعي كاهش پيدا كرد ، ليكن ابزار و عوامل نابود كننده در دست و كنترل زور مداران قرار گرفت و دامنه آن وسعت يافت ، بطوريكه گاه جبران آن تا نسلها ميسر نگرديد و آسيبهاي ناشي از جنگهاي قومي و قبيله اي از محدوده خرابيهاي سيل وزلزله گذشت و ويرانگريهاي ـ مغول و بربر ، نابودي مردان و كنيزي زنان و كودكان را به دنبال آورد . پس از مرگ قرون وسطي و زايش رنسانس شكل ضايعات انساني نيز دگرگون شد چرا كه صاحبان قدرت مي بايد ابزاري براي مهار انسان آزاده مي يافتند تا شايد حريت او را مستمسكي براي نابوديش قرار دهند . و بدين شكل فضاي خالي از معنويت رشد سرطاني افكاري را اينچنين افزايش داد و بذر انحراف در مزرعه پاك انسانيت پاشيده شد .

جنگهاي جهاني اول و دوم ضربه محكمي بر پيكره جامعه بشري بود كه ويراني و سرگرداني و بي سرپرستي فراواني در پي داشت اگر چه امروزه دامنه و وسعت جنگها از جهانشمولي خود كاسته است . ليكن شيفتگان قدرت به اشاعه انحرافات و كمبودها پرداختند كه جنگ بي پاياني آغاز گشت و با اشاعه الكل و اعتياد و فحشاء و در يك كلام نابودي ارزشهاي اخلاقي ، بزرگترين و مهلكترين ضربه ها را بر اركان مقدس خانواده وارد شد كه موجب متلاشي شدن پايه هاي استوار خانواده و در نتيجه بي سرپرستي و بي پناهي گرديد .

و اين قصه هم چنان ادامه دارد و انسان سر گشته هر روز در جستجوي ايده آلها دست به دامان انواع فساد مي روند شايد مرهمي بر دردها و آلامش باشد . و اما قصد از نگارش اين مقاله در اين گوشه از جهان شايد تا حدودي شناساندن بچه هاي بي سرپرست و مشكلات آنها و ارائه راه‌حلي براي بهينه سازي فضاي زندگي اين كودكان مي‌باشد ( البته لازم به توضيح است كه اين بررسي مختصر كه با استفاده و بهره جوئي از مطالعات كتابخانه اي و مدارك مكتوب و همچنين برداشتهاي ميداني انجام گرفته است بدليل كمبود منابع و مشكلات خاص مربوط به اين موضوع انتخابي مسلماً خالي از ضعفها و كاستيها نيست . اما به هر صورت به عنوان يك شروع مي تواند مورد استفاده دانشجويان ديگر باشد .)

۲-۱- ضرورت انتخاب پروژه :

باتوجه به آنچه كه درمقدمه آمد و با توجه به اين امركه مشكلات رفتاري ،عاطفي وهوشي كودكان يتيم بر همگان آشكار است،نه تنها توجه پژوهشگران كه بلكه درسطح وسيع تري توجه كليه برنامه ريزان اجتماعي وحتي عموم مردم به اين مساله  ضروري به نظر            مي رسد.صرف نظر ازجنبه انساني قضيه كه زندگي درمحيط خانواده حق كودك است و از اين حق همه كودكان بايدبهره مند شوند،جنبه اجتماعي آن نيزحائز اهميت است.كودكان يتيم هم بايدروزي مثل ديگر كودكان بدون كنترل مسئولان پرورشگاه درجامعه زندگي كنند.قابل انكار نيست كه لازمه زندگي در جامعه بر خورداري از حداقل توانائيهاي عاطفي واجتماعي است.ازاين رو اگر مهارت لازم در اين كودكان به وجود نيايداز سويي خوددچار مشكلات عديده مي شوند واز سويي ديگر براي جامعه مشكلاتي به بار خوا هند آورد.بنابر اين توجه به كودكان يتيم و تعليم وتربيت آنان امري لازم وحياتي به نظر مي رسد.

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

عنوان کامل : مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست
تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه
۲-۱- ضرورت انتخاب پروژه
۳-۱- بیان مسئله
۴-۱- اهمیت انتخاب موضوع
۵-۱- روش تحقیق
۶-۱- اهداف کلی پروژه
۷-۱- فرایند عمومی تحقیق
۱-۲- بخش اول شناخت کودک
۱-۱-۲- مقدمه
۲-۱-۲- اهمیت دوران کودکی
۳-۱-۲- رشد وپروش
۴-۱-۲- عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان
۵-۱-۲- کودک ، معماری و فضا
۲-۲- بخش دوم تعریف واژه ها
۱-۲-۲-تعاریف
۲-۲-۲- یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی
۳-۲-۲- لزوم رسیدگی به ایتام
۴-۲-۲- یتیم و دولت اسلامی
۵-۲-۲- یتیم و دارالایتام
۳-۲- بخش سوم
۱-۳-۲- تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی
۲-۳-۲- اثرات غم انگیز و زیانبار محرومیت از مهر مادری
۳-۳-۲- خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات در جهت رفع این مشکلات
۴-۲- بخش چهارم
۱-۴-۲- اجمالی در خصوص پدیده بی سرپرستی وبدسرپرستی و علل آن ها
۲-۴-۲- علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد
۳-۴-۲- روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست
۴-۴-۲- آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی
۵-۴-۲- وظایف بهزیستی و شرایط سرپرستی کودکان از والدین (تصویری از وضعیت موجود مسائل و برنامه ها )
۶-۴-۲- مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی
۷-۴-۲- پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی
۱-۳- بخش اول تاریخچه حمایت کودکان بی سرپرست
۱-۱-۳- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۳- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۲-۳- بخش دوم
۱-۲-۳-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان بودند
۲-۲-۳-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر) ‌
۳-۳-بخش سوم نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۱-۳-۳-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در آمریکا و اروپا
۲-۳-۳-نحوه حمایت از بی سرپرستان در کشورهای آسیایی
۴-۳- بخش چهارم آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها
۱-۴-۳- مواد آئین نامه
۱-۴- بخش اول
۱-۱-۴- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بی سرپرستی در جهان امروز )
۲-۱-۴-بررسی سیستم های موجود در جهان
۳-۱-۴-نمونه های موجود در جهان
۲-۴- بخش دوم
۱-۲-۴- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها )
۲-۲-۴- نمونه های موجود داخلی
۴-۲-۴- چه باید کرد ؟
۱-۵- بخش اول تنظیم برنامه فیزیکی طرح
۱-۱-۵- معیارهای انتخاب سایت
۲-۱-۵- ضوابط انتخاب سایت
۳-۱-۵- تعیین جمعیت هدف
۲-۵- بخش دوم انتخاب عملکردهای موجود در سایت
۱-۲-۵- تعیین حوزه های کارکردی
۲-۲-۵- بررسی عملکردهای پروژه
الف ) سکونتی ـ اقامتی
ب ) فضاهایی لازم برای گذراندن اوقات فراغت ‌
۳-۵- بخش سوم تعیین سطح و سرانه ها
۱-۳-۵- بررسی سرانه ها
۲-۳-۵-تعیین مساحت هر کاربری ( جداول )
فضاهای طرح و سطوح مورد نیاز آنها
ساختمان شیرخوارگاه
بخش اداری
مهد کودک
۴-۵-بخش چهارم تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی
۱-۴-۵- ابعاد انسانی
۲-۴-۵-عوامل اقلیمی
بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
– وضعیت آب و هوایی مشهد
– مشخصات جغرافیایی مشهد
دما و رطوبت هوا
وزش باد
تابش آفتاب
جهت استقرار ساختمان
۳-۴-۵- طراحی اقلیمی
۵-۵- بخش پنجم بررسی ارتباط اجزاء مجموعه با یکدیگر
۶-۵ – بخش ششم توصیه های اجرائی (تاسیساتی ـ سازه ای )
۱-۶-۵- توصیه های اجرایی
سیستم تاسیسات
سیستم سازه
۷-۵- بخش هفتم طراحی
۱-۷-۵- نظام حرکتی
۲-۷-۵- نظام فضایی کالبدی مجموعه
ارتباط با محیط ( باز یا بسته بودن مجموعه )
سهم توده و فضا
۳-۷-۵- نظام عملکردی مجموعه
منابع و ماخذ

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

عنوان کامل : مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست
تعداد صفحات : ۱۶۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۱۴/۰۰۰ تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *