مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۳۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۳۰ صفحه می باشد.


بيان مسئله و ضرورت آن :

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست : موضوع مورد پيشنهاد خانه اي براي كودكان بدون سرپرست است . بي سرپرستي بيشتر از آنكه يك مشكل فردي باشد مشكلي اجتماعي است . امروزه در سرتاسر دنيا با افزايش تعداد كودكان بي سرپرست يا بد سرپرست روبه رو هستيم اين روند رو به رشد دلايل زيادي از جمله جنگ ، فقر ، افزايش فساد و فحشا ، اعتياد و … دارد .

بر اساس آمار سال جاري سرپرستي ۱۷ هزار و ۴۰۷ كودك بر عهده سازمان بهزيستي است كه از اين تعداد ۵/۱۴% به دليل فوت والدين ۲۰% به دليل صلاحيت نداشتن والدين ۵/۱۳% به دليل جدايي والدين و ۱۶% كودكان به دليل رها شدن بي سرپرست شده اند.

كودكان بي سرپرست در واقع قربانيان اجتماع هستند . اجتماعي كه نه تنها آنان را از داشتن پدر و مادر و كانون گرم خانواده و به عبارتي از يك حق طبيعي محروم ساخته است بلكه پذيراي آنان نيز نمي باشد و به آنها به چشم سربار مي نگرد . اگر قرار است نگهداري اين كودكان را تنها رفع تكليف فرض نكرده و به اين نكته آگاه باشيم كه در طي چند سال آينده اين كودكان بايد قدرت فعاليت و همگامي با جامعه و حتي توان مطرح شدن به عنوان سرمايه هاي با ارزش براي سازندگي كشور را دارا باشند ميتوان بيان كرد ايجاد چنين خانه و مركز نگهداري امري حياتي است . خانه سرپناهي به كودكان بي سرپرست مي آموزد به جامعه با سربلندي و بدون احساس حقارت و خواري و با توجه به ارزش هاي انساني خود وارد شوند و به جاي پنهان كردن واقعيت و فوران اين خودسركوبي به صورت عقده اي مختلف رواني خود واقعيتشان را بروز دهند و بدانند كه آنها نيز مانند ديگران هستند با اين تفاوت كه در سنين كودكي دچار فقدان موهبت پدر و مادر شده اند و اين امر را دروني كنندكه شكست ها ، پله هاي موفقيت هستند و اين واقعيت سخت موجود ، بخش كوچكي از هستي آنهاست و به جاي زندگي كردن در موضع مظلومانه مسئول هستند كه احساس ترحم اجتماعي را كه ناشي از نمود مظلومانه آنهاست برطرف سازند .

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ صفحه

عنوان کامل : مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ صفحه
تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان

بیان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مبانی نظری عام طرح :
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات
۱-۲- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه جامعه شناسی
۱-۲-۱- ساختار خانواده در ایران
۱-۲-۲- نقش خانواده در زندگی افراد
۱-۲-۳- عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۲-۳-۱- اجتماعی شدن
۱-۲-۳-۲- ارتباط اجتماعی
۱-۲-۳-۳- اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۳- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه روانشناسی
۱-۳-۱- رشد عقلی و احساسی کودکان
۱-۳-۲- خصایص عمومی رشد عقلی
۱-۳-۳- اساس بدنی رشد عقلی
۱-۳-۴- رشد ادراک حسی
۱-۳-۵- احساس عاطفه در کودک
۱-۳-۶- محبت
۱-۳-۷-احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها
۱-۳-۸- برخورد اجتماع با کودکان بدون خانواده
۱-۴-۱- مقایسه محیط خانواده با پرورشگاه
۱-۴-۲- مشکلات و معضلات کودکان در شبانه روزی ها
۲-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۱- دیدگاه های موجود در سرپرستی کودک
۲-۲- سیستم های مراقبتی موجود در جهان
۲-۲-۱- خانه فرزندان
۲-۲-۲- شبه خانواده هایی در مجموعه های بزرگ
۲-۲-۳- روش فرنچ بورو
۲-۲-۴- کیبوتس ها
۲-۲-۵- دهکده کودکان SOS
۳ – بنای همگانی :
۴ – خانه دانش آموزان و کار آموزان :
۱ – خانه کودکان استون :
نمونه ها :
۲-۳-۴-۱- اقامتگاه
۲-۳-۴-۲- خانه های گروهی
۲-۳-۴-۳- خدمات درمانی
۲-۳-۴-۴- فوق برنامه
۲-۳-۴-۵- تحصیل
۲-۳-۴-۶- مرکز مشاوره
۲ – خانه کودکان بتانیان
۳ – شهر بچه ها در وین
معمار : آنتن شوایگهوفر
۴ – خانه کودکان مارین فلگ آلمان
۵ – دهکده SOS در نیدرکین آلمان
معمار : هارلد دیلمن
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۱-۱- موسسات نگهداری از کودک پیش از انقلاب :
۳-۱-۱-۱- پرورشگاه های وابسته به شهرداریها :
۳-۱-۲- سازمان بهزیستی کشور
۳-۱-۲-۱- خدمات حمایتی
۳-۱-۲-۲- برنامه نگهداری از کودکان بی سرپرست
۳ -۲- نمونه های موجودایران
-۲-۳-۱- شیرخوارگاه آمنه
۳-۲-۲- مجتمع خدماتی – حمایتی
شهید قدوسی
۳-۲-۳- شبانه روزی حبیب ابن مظاهر
۳-۲-۴- واحد نرگس
۳-۲-۵- واحد یبر
۳-۲-۶- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه کرج
۳ – فضاهای عمومی مجموعه
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی فضاهای نگهداری گروهی برای کودکان
۴-۲- ارزش های ویژه مراکز نگهداری کودک
۴-۲-۱- تجربه زندگی گروهی
۴-۲-۲- برنامه ریزی و تمرکز
۴-۲-۳- محیط مناسب
۴-۲-۴- قوانین و کنترل ها
۴-۲-۵- گروه های همسالان
۴-۲-۶- ارتباط با بزرگسالان
۴-۳- به حداقل رساندن آسیب ها در زندگی گروهی
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضاهایی برای کودکان
۵-۱- ادراکات فضایی کودک
۵-۲- کشف روابط فضایی
۵-۱-۲- تملک فضایی
۵-۱-۳- رشد حواس و ادراکات کودک در محیط
۵-۲-معماری برای کودکان
۵-۲-۱- دسته بندی معیارهای کیفیت فضا
سازماندهی
زمان و مسیر
جزء کل
فرم
هماهنگی و مقیاس و .
نور
رنگ
علائم
۵- ۳- بررسی علایق ذاتی کودکان در چارچوب خواستهای جامعه و روان کودک
۵-۳-۱- تعریف بازی
۵-۳-۲- انتخاب زمین و مکان مناسب محوطه بازی
۵-۳-۳- وسایل و زمین بازی از بعد مصالح و ساختار
۵-۳-۴- نمای زمین بازی و زاویه دید محیط
۵-۳-۵- خلوت گزینی
قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها :
۶-۵- استانداردها و معیارهای طراحی یک مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان
۶-۵-۱- پلان ساختمانها
۶-۵-۲- مکان
۶-۵-۳- فضاهای باز
۶-۵-۶- واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۱- چیدمان واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۲- اتاق های خواب
۶-۵-۶-۳- تخت خواب ها
۶-۵-۶-۴- مبلمان اتاق خواب
۶-۵-۶-۵- حمام و دستشویی
۶-۵-۶-۶- نشیمن
۶-۵-۶-۷- فضا و تجهیزات داخلی برای بازی
۶-۵-۶-۸- اتاق غذاخوری
۶-۵-۶-۹- آشپزخانه
۶-۵-۶-۱۰- اتاق پشتیبانی
۶-۵-۶-۱۱- انبار
۶-۵-۶-۱۲- اتاق مربی کودک
۶-۵-۷- امکانات مرکزی
امکانات فرهنگی و تفریحی
فضاهای ورزشی و تفریحی
زمینبازی در فضای باز
۶-۵-۸- خدمات مرکزی
آشپزخانه مرکزی
بستر طراحی :
شناسایی ویژگیهای طبیعی شهراسفراین :
موقعیت جغرافیایی شهر اسفراین
وپژگیهای اقلیمی شهر اسفراین :
مطالعات اقتصادی شهر اسفراین :
ویژگیهای کالبدی شهر اسفراین :
گستردگی ( پراکندگی ) بافت شهری :
۲-ی-۲-۲- محورهای ارتباطی شهر
ب – محور شمال غربی – شرقی :
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
پیش بینی جمعیت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ صفحه

عنوان کامل : مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ صفحه
تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه
فرمت : فایل ورد و قابل ویرایش
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *