مطالعات دانشکده هنر و معماری

مطالعات دانشکده هنر و معماری ۲۰۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات دانشکده هنر و معماری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات دانشکده هنر و معماری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۹۰ صفحه می باشد. طرح مساله مطالعات…

مطالعات بیمارستان

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات بیمارستان برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات بیمارستان بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۹۰ صفحه می باشد. مقدمه : معماری بیمارستان مطالعات بیمارستان :  در حالی که…

مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ صفحه

مطالعات ایستگاه آتش نشانی ۱۳۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات ایستگاه آتش نشانی برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات ایستگاه آتش نشانی بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۳۰صفحه می باشد. مقدمه مطالعات ایستگاه آتش نشانی :  اين…

مطالعات استادیوم ورزشی

مطالعات استادیوم ورزشی ۹۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات استادیوم ورزشی برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات استادیوم ورزشی بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۹۰ صفحه می باشد. ۱-۱- مقدمه مطالعات استادیوم ورزشی : با توجه…

مطالعات خانه کودک

مطالعات خانه کودک ۸۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات خانه کودک برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات خانه کودک بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۸۰ صفحه می باشد. الف )ضرورت و اهمیت موضوع :    مطالعات خانه…

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۳۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۳۰ صفحه می باشد. بيان مسئله و ضرورت…

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۶۰ صفحه می باشد. ۱-۱- مقدمه مطالعات…

مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۵۰ صفحه  می باشد. مطالعات پایانه مسافربری ۱۵۰ص ۱-۱٫ کليات موضوع…

مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۲۱۰ صفحه  می باشد. مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ صفحه اهمیت سفر…

مطالعات پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ صفحه

در این پست برای شما دانشجویان و همراهان سایت اول پروژه رساله و مطالعات معماری مطالعات پایانه مسافربری برای دانلود قرار گرفته است. این رساله معماری مطالعات پایانه مسافربری بصورت فایل ورد word و قابل ویرایش و در حدود ۱۲۰ صفحه  می باشد. مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ صفحه ۱-۱ پیشگفتار…